ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

Roof Mounted Cooling Units 750 /4,000 w